Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki
44

Rezydencje Artystyczne / Ogród Sztuk w Krynicy Zdroju

Polityka Prywatności

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) administratorem, czyli podmiotem decydującym o zakresie i formie wykorzystania danych osobowych uczestników Programu jest Fundacja Burza Mózgów, z siedzibą w 31-004 Kraków, ul. Felicjanek 10.
2. Dane osobowe Kandydatów/Rezydentów przetwarzane są celem prowadzenia przez Organizatora naboru do Programu oraz organizacji pobytów rezydencjalnych w ramach Programu.
3. Organizator informuje, że:

  • Kandydaci/Rezydenci mają prawo do żądania od Organizatora do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe Kandydatów/Rezydentów będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Programu oraz przechowywane przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
  • Kandydaci/Rezydenci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Programie i ma charakter obowiązkowy.
  • Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość udziału w Programie
  • Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów/Rezydentów jest niezbędne do zawarcia umowy i do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Kandydaci/Rezydenci mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kandydata/Rezydenta – wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – 31-004 Kraków, ul. Felicjanek 10, adres e-mail: fundacja.burza.mozgow@gmail.com